បញ្ចុះតំលៃ 15% ទៅលើអយស្ទ័រស្រស់, អយស្ទ័រអាំង និង ស្រាក្រហម